نوشته‌ها

ورشکستگی بیمه عمر

ورشکستگی (انحلال) شرکت بیمه

شاید یکی از سوالاتی که به ذهن همه دارندگان بیمه عمر می رسد ورشکستگی و یا انحلال شرکت بیمه است که در این صورت ضمانت اجرایی بیمه نامه بر عهده چه کسی می باشد.  در این مطلب بر آنیم تا با ارائه آیین نامه ها و ماده های قانون بیمه مرکزی ایران سعی می کنیم  پاسخ کاملی به این سوال بدهیم.
ماده ۳۷ . هر شرکت بیمه ای در صورتی می تواند در حوزه بیمه فعالیت داشته باشد که درارای پروانه تاسیس از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ثبت هرگونه تغییر در اسانامه و میزان سهام موسسات بیمه ای به ثبت رسیده باشد با موافقت بیمه مرکزی می باشد.
(همه شرکت های بیمه خصوصی و دولتی زیر نظر بیمه مرکزی می باشد و ثبت چنین شرکت هایی فقط بر اساس مجوز بیمه مرکزی می باشد. )
ماده ۶۰-اموال تمامی شرکت های بیمه در مواد ۳۶ و ۴۶ قانون بیمه گری، تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران و بیمه شده گان و صاحبان حقوق آنها در صورت انحلال و یا ورشکستگی شرکت بیمه در میان همه رشته های بیمه ای حق تقدم با بیمه عمر ست. یعنی اگر شرکت بیمه ورشکسته شود و یا منحل گردد همه تعهدات بیمه نامه بر عهده بیمه مرکزی است که این مورد نیز یکی از مزایای بیمه عمر است. قبل از تسویه هرگونه بدهی به دولت یا بانک ها به کسانی که بیمه به آنها چک و یا سفته داده باشد قبل از همه این موارد  دارندگان بیمه عمر بر همه این افراد اولویت و حق تقدم دارند.
ماده ۷۱-تمامی شرکت های بیمه ای که در ایران د رزمینه بیمه فعالیت دارند بایستی ۵۰ درصد از فعالیت خود را در بیمه های عمر و زندگی بوده و ۲۵ در صد در سایر رشته ها معاملات بیمه ای خود را نزد بیمه مرکزی اتکایی می کنند که در صورت متضرر شدن شرکت بیمه ، برای حق بیمه های دریافتی به صورت اتکایی عمل نمایند.

بر اساس شرایط بیمه عمر در زمان استعلام بیمه عمر در جدول بیمه عمر سود تضمینی محاسبه شده و آورده شده است که بر اساس حق بیمه پرداختی هر فردی محاسبه و پرداخت می شود.