نوشته‌ها

پرداخت خسارت در بیمه عمر

دریافت خسارت از محل بیمه عمر

هر بیمه نامه ای که خریداری می کنیم به دنبال دریافت کامل ترین خسارت در بیمه در زمان خسارت هستیم. برای بیمه عمر  هم در زمانی که شما به خسارت خوردید بدانید که به راحتی می توانید خسارت بیمه نامه خود را دریافت نمایید. میزان پرداخت خسارت به هر کدام از پوشش های بیمه نامه بر اساس حق بیمه های پرداختی و سرمایه فوت بیمه نامه مشخص می شود که در جدول بیمه عمر  کاملا درست آورده شده است.
راهنمای دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت فوت به هر علت در بیمه های عمر:

– کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری
-اصل بیمه نامه عمر فرد بیمه شده
– در صورت فوت بیمه شده ،نامه اعلام خسارت توسط استفاده کنندگان با تاریخ ٬ امضا و اثر انگشت
-کپی برابر اصل از :
* کل صفحات شناسنامه باطل شده بیمه شده
* گواهی فوت بیمه شده
* گواهی و جواز دفن
– در صورت فوت براثر بیماری ،مدارک تشخیصی اولیه بیماری منجر به فوت
– در صورت بستری ،کل صفحات پرونده بیمارستانی
– در صورت فوت ناگهانی در منزل ٬ ارائه گواهی اورژانس الزامیست
– درصورت انجام کالبد شکافی ارائه شرح معاینه جسد ٬ گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی
– در صورت داشتن دفترچه بیمه ارائه آن ضروری است.
– درصورتیکه استفاده کنندگان فوت بیمه شده وراث قانونی باشند ارائه گواهی انحصار وراثت جهت دریافت خسارت ضروریست
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.

مدارک مورد نیاز خسارت فوت به علت حادثه:

-کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری
-اصل بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری الزامیست
– نامه اعلام خسارت توسط استفاده کنندگان در صورت فوت بیمه به علت حادثه به همراه تاریخ ٬ امضا و اثر انگشت
-کپی برابر اصل از :
* کل صفحات شناسنامه باطل شده
* گواهی فوت
* گواهی و جواز دفن بیمه شده
– کل صفحات پرونده بیمارستانی مربوط به فوت به علت حادثه
– گزارش حادثه از سوی پلیس
– ارائه پرونده قضائی در صورت تشکیل
– گزارش پزشک قانونی و نتیجه سم شناسی و درصورت انجام کالبد شکافی در پزشکی قانونی شرح معاینه جسد
– ارائه گواهی انحصار وراثتدر صورتیکه  فوت بیمه شده وراث قانونی استفاده کننده باشند ،ضروریست
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.

مدارک مورد نیاز خسارت امراض خاص بیمه عمر:

-کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه عمر و سرمایه گذاری
– کپی از بیمه نامه عمر
-نامه درخواست خسارت توسط بیمه شده با تاریخ ٬ امضا و اثرانگشت
-کپی برابر اصل از مدارک بیماری مانند:
*مدارک مربوط به تشخیص بیماری
*کل صفحات پرونده بیمارستانی بیماری
– دفترچه بیمه بیمه شده در صورت داشتن
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.

مدارک مورد نیاز خسارت معافیت  ( از کارافتادگی):

-کپی از تمامی صفحات فرم پیشنهاد بیمه نامه عمر
-کپی از بیمه عمر و سرمایه گذاری
-نامه درخواست خسارت توسط بیمه شده با امضا٬ تاریخ و اثر انگشت
-کپی برابر اصل از :
* تمامی اسناد و مدارک مربوط به بیماری منجر به از کارافتادگی دائم و کامل
*مدارک تشخیصی اولیه بیماری ازکارافتادگی
– گواهی از سازمان تامین اجتماعی یا از سوی پزشکی قانونی بابت ازکارافتادگی دائم و یاکامل
– ارائه گزارش حادثه در صورتی که از کارافتادگی در اثر حادثه صورت گرفته باشد الزامی است.
 توجه:ممکن است به اسناد و مدارک دیگری نیاز باشد که از سوی شرکت بیمه هماهنگ می گردد.