استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری:
جداول استعلام زیر با توجه به انتخاب پوشش های بیمه ای زیر محاسبه شده است.

استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری: (بزرگسال)

۱- استعلام برای افراد بالای ۱۲ سال محاسبه شده
۲-سن بیمه شده مثالی برای جدول ها ۳۰ سال در نظر گرفته شده
۱-این استعلام برای افراد بزرگ سال (بالای ۱۲ سال) محاسبه شده است.
۳-روش پرداخت سالانه
۴-مدت بیمه نامه ۳۰ ساله
۵-میزان افزایش درصد حق بیمه ۱۰ درصد
۶-پوشش های بیمه نامه شامل: فوت حادثی و طبیعی، نقص عضو حادثی
۷-پوشش ازکارافتادگی روی جداول انجام نشده است.
۸-پوشش برای بیماری ها
لطفا برای دریافت استعلام بیمه عمر در روی جداول زیر کلیک کرده و جدول مورد نظر خود را بررسی نمایید.

حق بیمه ۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۵۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۷۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۹۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۳۴ هزار تومان ماهیانه

 

استعلام بیمه عمر و سرمایه گذاری (کودک و نوجوان)

۱-جدول استعلام بیمه عمر برای بیمه عمر و سرمایه گذاری کودک و نوجوان (تا سن ۱۲ سالگی) محاسبه شده است.
۲-سن بیمه شده ۱ سال.
*(این سن به عنوان مثال می باشد و افراد از بدو تولد می توانند از این بیمه نامه برخوردار شوند)
۳-مدت بیمه نامه ۳۰سال.
۴-روش پرداخت به صورت سالانه.
۵-درصد افزایش سالانه حق بیمه پرداختی ۱۰ درصد.
*پوشش های این بیمه نامه از سن ۱۲ سالگی بیمه شده قابل ارائه می باشد و بر روی جداول استعلام زیر نیز لحاظ گردیده است.

لطفا جهت دریافت استعلام بیمه عمر و تامین آتیه روی حق بیمه پرداختی ماهانه در جداول زیر کلیک کرده و جدول مربوطه را مشاهده فرمایید.

حق بیمه ۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۵۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۷۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۹۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۱۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۴۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۶۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۲۸۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۰۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۲۰ هزار تومان ماهیانه
حق بیمه ۳۳۴ هزار تومان ماهیانه