پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر و سرمایه گذاری:

در بیمه عمر و سرمایه گذاری در کنار سرمایه گذاری که انجام می شود پوشش های تکمیلی و درمانی ، برای بیمه شده های این بیمه نامه لحاظ می شود و تحت پوشش و حمایت درمان بیماری های خاص (کمک هزینه بلاعوض بیماری های خاص)و سایر پوشش ها قرار میگیرد.


-بیماری های تحت پوشش بیمه عمر(پوشش درمانی ) :

این پوشش بر روی بیماری هایی مانند :سکته قلبی، سکته مغزی ، جراحی قلب باز ، پیوند اعضای اصلی بدن و تمامی سرطان ها قابل پرداخت می باشد و یا بسته به شرکت بیمه یکجا سقف سرمایه امراض تسویه می گردد و یکبار قابل پرداخت است یا با هر بار اتفاق اگر از سقف سرمایه پوشش امراض خاص بیشتر نباشد پرداخت می گردد.


-پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه(از کار افتادگی) :

زمانی که برای فرد بیمه شده اتفاقی بیافتد و دیگر توانایی انجام کار نداشته باشد این پوشش برای بیمه شده شروع می شود و بیمه شده از پرداخت حق بیمه معاف شده و حق بیمه تا پایان قرارداد از طرف شرکت بیمه ای پرداخت می شود و تعهدات بیمه عمر و سرمایه گذاری به قوت خود باقی است (در بیشتر شرکت های بیمه برای این پوشش دوره انتظاری حدود ۶ ماه در نظر گرفته شده است).این پوشش معمولا برای سرپرست خانواده ها بسیار مناسب می باشد و یک امنیت و آرامش را برای خانواده به همراه می آورد.


-هزینه های درمانی و پزشکی (حادثه):

برخی از طرح های بیمه عمر دارای پوشش هزینه های درمانی و پزشکی حادثه و نقص عضو  می باشد  که برای بیمه گذاران منظور می شود. همچنین بیمه شده را در برابر خطراتی که بر اثر حادثه اتفاق بیافتد تا سقف مشخص شده در بیمه نامه  استفاده نماید.همچنین بیمه شده در برابر خطراتی که بر اثر حادثه منجر به پرداخت هزینه های بستری و پزشکی می شود، پوشش داشته و شرکت بیمه تا سقف ۱۰ میلیون تومان (بسته به شرکت بیمه)این هزینه ها را پرداخت می نماید.


-پوشش فوت به هر علت:

پوشش فوت طبیعی از پوشش هایی می باشد که در همه بیمه های عمر و سرمایه گذاری بطور رایگان منظور می گردد ولی سرمایه این پوشش بر اساس حق بیمه پرداختی و بر اساس نوع طرح بیمه نامه انتخابی منظور می شود.
نکته: در صورت فوت بیمه شده ،سرمایه فوت طبیعی + اندوخته بیمه نامه به ذینفعان پرداخت می گردد.


-پوشش فوت بر اثر حادثه:

پوشش فوت به علت حادثه در کنار فوت طبیعی در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری می باشد که اگر اتفاقی برای بیمه شده بیافتد و در اثر حادثه فوت نماید سرمایه فوت بر اثر حادثه + سرمایه فوت طبیعی+ اندوخته بیمه گذار به ذینفعان این بیمه نامه پرداخت می گردد.

نکته پوشش های درمانی بیمه عمر و سرمایه گذاری از برتری های بیمه عمر نسبت به سایر بیمه نامه ها می باشد.


مطالب مرتبط

پوشش بیمه تکمیل درمان بیمه عمر

بیمه مستمری زنان خانه دار

بیمه عمر نوزادان ::: تامین آتیه نوزادان

پس انداز طلایی فرزندان ::: پس انداز + بیمه عمر