پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر

بررسی کامل پوشش های درمانی و مکمل بیمه عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری به صورت یک پس انداز عالی برای همه بیمه گذاران می باشد در کنار این سرمایه گذاری و پس انداز بیمه شده تحت پوشش بیماری های خاص و پوشش های تکمیلی نیز قرار می گیرد.

شاید پوشش های تکمیلی و درمانی در بیمه عمر برای بیمه گذاران تداعی کننده بیماری و یا فوت باشد ولی از مزایای بیمه عمر می باشد.

 


در درمان بیماری های خاص شاید داشتن بیمه درمان به تنهایی کفاف هزینه های درمان شما را ننماید. حال با داشتن بیمه عمر می توانید یک کمک مالی قابل توجهی برای شما باشد که شما با داشتن این بیمه نامه بدون نیاز به ارائه صورت هزینه می توانید، از پوشش بیماریهای خاص بیمه عمر بهره مند شوید.

بیماری های تحت پوشش:

۱- سکته قلبی (Myocardial Infarction)
۲- سکته مغزی (Stroke)
۳- جراحی عروق قلب (Coronary Artey Surgery)
۴- سرطان (Cancer)
۵- پیوند اعضای اصلی بدن (Main-Organ-Graft)

*پوشش تکمیلی ابتلا به بیماریهای خاص (تا سن۶۰سالگی) تا سقف ۱۵میلیون تومان (طرح جدید) به ازای هر بیماری خواهد بود.


پوشش از کار افتادگی

– در صورت از کار افتادگی دائم و کامل معافیت از پرداخت حق بیمه
– پرداخت سرمایه و غرامت به بیمه شده

ازکارافتادگی: زمانی که شما به علت آسیب دیدگی، دیگر قادر به کار کردن نیستید .

پوشش از کارافتادگی برای کسانیکه سرپرست خانواده هستند یک امنیت و آرامش می باشد برای زمانیکه سرپرست خانواده بر اثر حادثه کاری ازکارافتاده دائم شود .

سقف این پوشش بر اساس درصدی از حق بیمه پرداختی تعریف می شود که شما می توانید بر اساس جدول بیمه ای خود این مبلغ را بدانید.

دونکته:

*این پوشش برای بیمه شده بوده و تا قبل از ۶۰ سالگی می باشد.


پوشش فوت طبیعی

این پوشش که به صورت سرمایه فوت در بیمه عمر تعریف می شود. اگر فوت به صورت طبیعی اتفاق بیافتد بر اساس سرمایه بیمه نامه به ذینفعی که بیمه گذار خودش در بیمه نامه تعریف کرده پرداخت می نماید.


پوشش فوت حادثه

پرداخت غرامت فوت در اثر حادثه برای فوت ناگهانی و حادثی می باشد. سقف پوشش فوت حادثی تا ۴۰۰ میلیون تومان می باشد.

* چنانچه بیمه شده در طول مدت قرار داد در اثر حادثه فوت نماید علاوه بر غرامت فوت طبیعی، غرامت فوت حادثه و نیز سرمایه تشکیل یافته از محل بیمه (یز به ذینفعان بیمه نامه   پرداخت می گردد.