نمونه قرارداد ( نمونه بیمه نامه عمر )

بیمه عمر

بیمه نامه های عمر که یک قرارداد کامل و مشخص هستند دارای مشخصات و موارد زیر می باشد.

۱-سند بیمه نامه عمر

۲-جدول سرمایه بیمه عمر

۳-تعاریف و شرایط عمومی بیمه نامه

۴-پوشش های بیمه عمر

 

۱-سند بیمه نامه عمر

۱-۱ مشخصات بیمه گذار
۲-۱ مشخصات بیمه شده
۳-۱ مشخصات بیمه نامه
۴-۱ تعهدات بیمه گر
۵-۱ استفاده کنندگان
۶-۱ پوشش های تکمیلی بیمه حادثه
۷-۱ پوشش تکمیلی بیمه بیماری های خاص

۲-جدول سرمایه بیمه عمر

جدول سرمایه بیمه عمر  شامل شرحی از سن بیمه شده،مبلغ پرداختی،مدت بیمه،روش پرداخت،درصد افزایش سالانه،پوشش های بیمه ای و در نهایت سرمایه و صندوق این بیمه نامه می باشد.
این جدول متناسب با شرایط هر بیمه نامه متفاوت بوده و دارای سریال بیمه نامه و مشخصات بیمه شده می باشد.

۳-تعاریف و شرایط عمومی بیمه نامه هم تمامی شرایط بیمه عمر به صورت کامل آورده شده است.

۴-پوشش های بیمه عمر شامل موارد زیر میباشد:

۱-۴ شرایط پوشش تکمیلی بیمه فوت،نقص عضو و از کارافتادگی جزئی،کلی و دائم و هزینه پزشکی در اثر حادثه
۲-۴ شرایط پوشش تکمیلی بیماریهای خاص
۳-۴ شرایط پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و پرداخت سرمایه بیمه ازکارافتادگی به هر علت


مطالب مرتبط