نقد و بررسی شرکت های بیمه

در بررسی شرکت های بیمه ای با توجه به موارد زیر تقسیم بندی ها و توانگری شرکت های بیمه ای تعریف می شود:

شاخص های زیر از معیار های مهم در انتخاب و امتیاز دهی به شرکت های مختلف بیمه قبل از انتخاب و بررسی پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد.

شاخص های عملیاتی : این شاخص شامل مواردی از قبیل: سهم حق بیمه های صادر شده از کل حق بیمه بازار ، سهم خسارات پرداختی از کل خسارت بازار، سهم بیمه های ثالث ، بیمه های عمر ، بیمه های درمان از کل پرتفوی خود شرکت ها و کل بازار و  …

شاخص های مالی: کل سرمایه گذاری های انجام شده در سهام شرکت ها و سود خالص بعد از کسر مالیات و …

شاخص های توانایی ایفای تعهدات : کل بدهی ها به کل دارایی شرکت های بیمه ، نسبت مطالبات و بدهی از بیمه گذاران و …

شاخص های دسترسی مشتریان به خدمات بیمه ای و مشتری مداری : با توجه به تعداد نمایندگان حقیقی و حقوقی و تعداد کارکنان و شعب و حق بیمه ها ی تولیدی و تعداد شکایات که به بیمه مرکزی اعلام شده

بر اساس تمامی موارد ذکر شده می توانیم یک بررسی خوب داشته باشیم و شرکت بیمه ای مورد نظر خود را انتخاب کنیم.


تفاوت شرکت های بیمه در ارائه خدمات

مقایسه بیمه عمر شرکت های بیمه

مقایسه پوشش های بیمه ای

مقایسه سود و شرایط پرداختی

مقایسه جداول استعلام بیمه عمر