راهنمای تکمیل فرم پیشنهاد بیمه عمر

مشخصات بیمه گذار :
نام :نام خانوادگی :شماره شناسنامه :کد ملی :
نام پدر :تاریخ تولد : روز …. ماه …. سال ….محل تولد :محل صدور :
نشانی :نشانی الکترونیکی :کد پستی :
در این کادر مشخصات بیمه گذار بر اساس تعاریف فوق الذکر (قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می کند ) با توجه به شناسنامه ذکر می نماید .

ملاحظات :
* کد ملی ده رقمی الزامی است .
* کد پستی الزامی است .
* قسمت حقوقی نیازی به تکمیل نیست .

کادر دوممشخصات بیمه شده :
نام :نام خانوادگی :شماره شناسنامه :کد ملی :
نام پدر :تاریخ تولد : روز …. ماه …. سال ….محل تولد :محل صدور :
جنسیت :مرد : زن : وضعیت تاهل :    مجرد : متاهل :تعداد فرزندان : دختر …. پسر ….
شغل اصلی :
نشانی محل کار:نشانی الکترونیکی :کد پستی :
در این کادر مشخصات بیمه شده بر اساس تعاریف فوق الذکر (شخص حقیقی که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه، سن و وضع مزاجی و سلامتی او پایه حق بیمه میباشد ) ذکر می گردد .
در صورتیکه بیمه گذار با بیمه شده یک نفر باشد در سطر سوم جلو نسبت بیمه شده به بیمه گذار نوشته شود « اصلی » در غیر این صورت نسبت واقعی ( همسر ، فرزند و…) نوشته شود .
شغل باید دقیقا” قید شود واز ذکر شغل آزاد و… خودداری گردد ودر صورتی که شغل ذکر نگردد بیمه شده تحت پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی قرار نخواهد گرفت .کادر سومشرایط بیمه عمر و تامین آتیه و پوشش های تکمیلی مورد تقاضا:

مبلغ سپرده اولیه ………………ریالتوان مالی پرداخت ماهانه در سال اول ………….. ریالمدت بیمه …………. سال
روش پرداخت حق بیمه :  ماهانه سه ماهه شش ماهه سالانه ..مبلغ حق بیمه بر حسب روش پراخت ………. ریال
ضریب سرمایه بیمه در صورت فوت تا۶۰ ۱۲۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۲۱۰ ۲۴۰ ۳۰۰ برابر حق بیمه ماهانه
افزایش سالانه حق بیمه درصدافزایش سالانه سرمایه بیمه عمر درصد   افزایش حق بیمه سرمایه آتش سوزی : ۵% ۱۰%
پوشش های تکمیلی :

۱

از کار افتادگی
کامل و دائم

معافیت از پرداخت به میزان :

۵۰% ۱۰۰% حق بیمه

پرداخت سرمایه به میزان :

۱۰% ۲۵% ۴۰% سرمایه بیمه عمر حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال

۲

حادثه

فوت :

یک دوسه برابر سرمایه بیمه عمر

پوشش خطرات اضافی بیمه حادثه
زلزله و آتشفشان
اعتصاب، شورش، بلوا

نقص عضو و از کار افتادگی :

یک دوسه برابر سرمایه بیمه عمر

هزینه های پزشکی :۵% ۱۰% سرمایه فوت حادثه

۳

بیماری های خاص

غرامت ابتلا به بیماری های خاص به میزان : ۱۰% ۲۰%۳۰% سرمایه بیمه عمر و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال

مبلغ سپرده اولیه :
اولین حق بیمه ای که فرد برای بیمه عمر خود پرداخت می نماید.

توان مالی پرداخت سال اول :
مبلغی که بیمه گذار برای شروع بیمه عمر خود پرداخت می نماید

مدت بیمه :
مدت بیمه بنا به تقاضای بیمه گذار از ۵ سال تا ۳۰ سال قید می گردد .
ملاحظات :
امکان بیمه افراد بالای ۶۵ سال وجود ندارد وفرد ۶۵ ساله فقط می تواند ۵ سال بیمه گردد .
برای افرادیکه با مبالغ بالاتر تمایل به داشتن بیمه عمر میکنند چکاپ پزشکی انجام می گیرید.

روش پرداخت حق بیمه :
بیمه گذار می تواند یکی از روشهای سالانه یا ماهانه  را انتخاب نماید
پرداخت سالانه به نفع بیمه گذار می باشد و سودپرداختی به اندوخته د رپایان قرارداد اضافه  می گردد.


ضریب سرمایه بیمه عمر در صورت فوت :
این ضریب مربوط به این قسمت می باشد که با توجه به حق بیمه و ضریب موجود سرمایه فوت چه مبلغی می شود.

افزایش سالانه حق بیمه :
بمنظور پوشش نرخ تورم ، بیمه گذار می تواند سالانه حق بیمه خود را از ۵ تا ۲۵ درصد افزایش دهد تا در آینده اندوخته دریافتی او ارزش روز خود را داشته باشد .
* پیشنهاد حداقل افزایش  ۱۰%  سالیانه می باشد.

افزایش سالانه سرمایه بیمه عمر :
بمنظور پوشش نرخ تورم ، سرمایه بیمه عمر بین ۵ تا ۲۵ %انتخاب می گردد .
* پیشنهاد حداقل افزایش  ۵%  سالیانه می باشد.

 

پوشش های تکمیلی :

۱- از کار افتادگی کامل و دائم
این پوشش شامل معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کارافتادگی  و پرداخت سرمایه (غرامت) تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال می باشد.

معافیت از پرداخت حق بیمه درصورت از کار افتادگی :
بیمه شده می تواند یکی از ضرایب۵۰% یا ۱۰۰% حق بیمه را انتخاب نماید و به مفهوم این است که :
در صورتی که بعد از گذشت یک سال از مدت بیمه او، از کار افتاده دائم گردد از پرداخت اقساط ماهیانه حق بیمه به میزان ۵۰ یا ۱۰۰ درصد معاف می گردد.

پرداخت سرمایه (غرامت) در صورت از کار افتادگی :
در این پوشش علاوه بر پرداخت اقساط حق بیمه در صورت از کار افتادگی دائم ۱۰، ۲۵ و یا ۴۰ درصد سرمایه بیمه عمر و حداکثر تا سقف مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به بیمه شده غرامت نیز پرداخت می گردد.

۲ پوشش بیماری های خاصبیمه گذار در صورتیکه مبتلا به بیماریهای خاص ( سکته قلبی ، سکته مغزی ، گرفتگی قلب و عروق ، سرطان و پیوند اعضا ) گردد هزینه بیماریهای خاص او براساس حق بیمه پرداختی و جئول قرار داد به او پرداخت می گردد.
پرداخت غرامت هزینه بیماریهای خاص بطور کلی برای هر بیماری حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال و تا ۵ بیماری ۱میلیارد و ۲۵۰میلیون ریال خواهد بود.
بیمه گذار می تواند یکی از ضرایب ۱۰% ، ۲۰% و یا ۳۰% سرمایه بیمه عمر و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال را انتخاب نماید.

ستفاده کننده از سرمایه بیمه در صورت حیات بیمه شده:
بیمه گذار بیمه شده سایرنام و نام خانوادگی :نام پدر :
شماره شناسنامه / کد ملی :تاریخ تولد :نسبت :
بیمه گذار در زمان تکمیل پرسشنامه مختار است سرمایه بیمه را ( در صورت حیات بیمه شده ) در پایان قرارداد یا زمان بازخرید سرمایه ، خود استفاده نماید یا به بیمه شده یا به سایر افراد وا گذار نماید لذا با علامت زدن گزینه مربوطه مشخصات استفاده کننده را در این قسمت قید می نماید .
کادر پنجم

استفاده کنندگان از سرمایه بیمه در فوت
بیمه شده :
وراث قانونی به نسبت مساوی وراث به نسبت سهم الارث سایر به شرح ذیل نام ببرید :
ردیفنام و نام خانوادگینام پدرشماره
شناسنامه
کد ملیتاریخ تولدنسبت استفاده کننده
با بیمه شده
درصد استفاده
از سرمایه
۱
۲
بیمه گذار می تواند استفاده کننده از سرمایه بیمه را در زمان فوت بیمه شده مشخص نماید که در این خصوص سه گزینه درج گردیده است.
حتی می تواند درصد استفاده از سرمایه فوت برای هریک از ذینفعان تعریف شود.
.
تکمیل کامل اطلاعات به ویژه شماره شناسنامه /کد ملی / و تاریخ تولد الزامیست .
کادر ششم

سوالات عمومی و پزشکی مربوط به بیمه شده :
قد
سانتی متروزن
کیلو گرمآیا خدمت نظام وظیفه را انجام داده اید     بلی خیر

 

– نوشتن قد و وزن صحیح الزامیست.
– در صورت عدم انجام خدمت وظیفه ، دلیل آن بطور کامل شرح داده شود .
درصورتی که ورزش خاصی را به صورت تخصصی و یا حرفه ای انجام می دهید در این قسمت قید نمائید.
-چنانچه در حال حاضر از پوشش های بیمه عمر و بیمه حوادث برخوردار هستید  این قسمت را پر کرده و شماره بیمه نامه مربوطه را قید نمائید.
در صورتی که پیشنهاد بیمه عمر به  شرکت های بیمه ای دیگر داده اید و قبول نشده است ذکر نمائید.

و در انتهای قرارداد

امضاء قرارداد:
۱ – محل تعین شده برای امضای بیمه شده ، می بایست شخصا” توسط بیمه شده که به سن قانونی رسیده باشد امضا شود .
۲ – بیمه شده هایی که به سن قانونی نرسیده باشند فرم پیشنهاد آنها می بایست توسط ولی یا وکیل قانونی آنان امضا گردد و بیمه گذار می بایست در محل تعین شده امضا نماید.

نکته :
– در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار یک فرد باشد، امضاء بیمه شده و بیمه گذار را باید همان فرد انجام دهد.
– در صورتی که بیمه شده و بیمه گذار یک نفر نبوده و فرد دیگری باشد امضاء بیمه شده و بیمه گذار در قرارداد لازم می باشد.


در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید با شماره تلفن ۸۸۲۴۷۰۱۷ و یا ۸۸۲۴۷۰۱۸ تماس بگیرید. مشاوران و کارشناسان مجرب ما برای ارائه مشاوره رایگان در زمینه بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشند.


مطالب مرتبط