بر اساس ماده ۲۴ قانون خاتمه‌ی کار، پرداخت سنوات و مزایای پایان خدمت را در زمان خاتمه کار به کارفرما الزامی می باشد. تمامی کارفرمایان موظف هستند به ازای هر سال کار کارگران یا کارگران ، معادل یک ماه آخرین حقوق فرد را به عنوان سنوات به وی بپردازند که تعهدی صد در صد برای کارفرمایان به شمار می رود . لذا تامین منابع مالی لازم برای انجام این تعهد، از دغدغه‌های کارفرمایان به شمار می‌رود. بیمه سنوات یکی از بیمه نامه هایی می باشد که به نظر می رسد هر کارفرمایی می تواند برای کارگران و کارمندان خود تهیه نماید.