الحاقیه های بیمه عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری دارای الحاقیه اصلی در قسمت های مختلف بیمه نامه می باشد:

 

۱-تغییر در مشخصات و پوشش های بیمه نامه 

۲-تغییردر مشخصات ذینفعان در صورت فوت بیمه شده اصلی 

۳- تغییردر مشخصات استفاده کننده در صورت فوت بیمه شده فرعی 

۴- تغییردر مشخصات استفاده کننده در صورت حیات بیمه شده

۵-تغییر بیمه گذار

۶-تغییر آدرس

۷-اصلاح مشخصات بیمه گذار

۸- اصلاح مشخصات بیمه شده اصلی

۹- اصلاح مشخصات بیمه شده فرعی

۱۰-تغییر روش پرداخت حق بیمه 

۱۱-تغییر مدت بیمه نامه از… سال به… سال

۱۲- برقراری پوشش مجدد(حذف سال بیمه ای)

 فرم تغییرات در شرایط مندرج در بیمه نامه عمروسرمایه گذاری 


مطالب مرتبط